A+ A A-

Statut udruženja oftalmologa Republike Srpske

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Udruženje oftamologa Republike Srpske (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna, društvena i naučno-stručna organizacija oftamologa Republike Srpske, koja radi na unapređenju svoje djelatnosti u cilju rješavanja naučno-stručnih pitanja iz oblasti oftamologije, koordiniranju aktivnosti članstva, unapređivanju njihove aktivnosti i rješavanju drugih pitanja za udružene članove i društvenu zajednicu.

U cilju što uspješnijeg rada u stručnom i naučnom domenu, Udruženje predstavlja oftalmološku specijalnost u stručnim i naučnim tijelima, sarađuje sa zdravstvenim, naučnim, obrazovnim, humanitarnim i drugim relevantnim organizacijama, aktivno učestvuje u radu na stručnom i naučnom usavršavanju svog članstva organizujući naučne kongrese i sastanke, seminare i predavanja, i inicira ordžavanje specijalizovanih seminara za usavršavanje iz određenih specijalizovanih područja oftalmologije i oftalmohirurgije, a posebno učestvuje u radu na podizanju zdravstvene kulture stanovništva koristeći i najprikladnije savremene metode pored ostalog i sredstva javnog informisanja.


Član 2.
Udruženje u skladu sa Zakonom i ovim Statutom može obavljati delatnost kojom se stiče dobit (privrednu djelatnost) jedino ako sticanje dobiti nije osnovni standardni cilj Udruženja.

Višak prihoda nad rashodom ostvaren obavlajnjem privredne djelatnosti mora se investirati u osnovne statutarne aktivnosti Udruženja i nije dozvoljena direktna ili indirektna raspodjela viška prihoda nad rashodima iz privredne djelatnosti osnivačima, članovima udruženja, članovima upravljačkih organa, odgovornim licima, radnicima, donatorima ili trećim licima.

Ograničenje iz prethodnog stava se ne odnosi na primjerene nadoknade niti na pokriće troškova u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i aktivnosti utvrđenih Statutom Udruženja.

Udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem njegovih osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti (srodne privredne djelatnosti) bez obaveze formiranja posebnog pravnog lica.


Član 3.
Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Udruženje, pod uslovima utvrđenim Zakonom, može steći status udruženja od javnog interesa ako njegovo djelovanje prevazilazi interese njegovih članova i ako je namijenjeno interesu javnosti, odnosno nekim njenim segmentima.


Član 4.
Udruženje ima svoj pečat okruglog oblika sa natpisom „Udruženje oftamologa Republike Srpske – Banjaluka“ i štambilj.


Član 5.
Udruženje podliježe obaveznoj registraciji u skladu sa propisima koji uređuju osnivanje, poslovanje i pravni status udruženja i fondacija u Republici Srpskoj.


Član 6.
Udruženje posluje samostalno.

Udruženje je član Društva doktora medicine RS, i u obaveznom članstvu Komore doktora medicine Republike Srpske.”


Član 7.
Rad Udruženja je javan. Javnost rada se ostvaruje: informisanjem svojih članova o radu, informisanjem ljekarskih komora RS, informisanjem šire javnosti o svom radu, putem sredstava javnog informisanja, publikacijama i na drugi pogodan način, slobodnim učešćem zainteresovanih lica sjednicama Udruženja.


Član 8.
Sjedište Udruženja je u Banjoj Luci,Ulica 12 beba, bb.


Član 9.
Udruženje zastupa Predsjednik i sekretar, a u njihovom odsustvu jedan član Predsjedništva, koga ovlasti Predsjedništvo.II ZADACI UDRUŽENJA

Član 10.
Zadaci Udruženja su: koordinacija aktivnosti članstva, saradnja sa ostalim udruženjima u okviru udruženja ljekara RS, razvoj i unapređenje svih oblasti Oftamologije, pomaganje i unapređenje nastave iz Oftamologije na fakultetima, višim i srednjim školama, organizovanje Oftamoloških dana RS, simpozijuma, savjetovanja, kongresa, izdavačka djelatnost, doprinos organizaciji oftamološke i opšte zdravstvene zaštite stanovništva RS.III ČLANSTVO

Član 11.
Članovi Udruženja mogu biti redovni i počasni.


Član 12.
Redovnim članom postaje svaki oftamolog ili ljekar na specijalizaciji iz oftamologije dobrovoljnim učlanjenjem u Udruženje. Članstvo prestaje istupanjem, isključenjem, prestankom rada Udruženja ili smrću člana Udruženja.

Počasni članovi mogu biti lica iz redova naučnih radnika iz područja oftamologije i drugih srodnih medicinskih disciplina iz zemlje i inostranstva, koji imaju naročite zasluge za razvoj Oftamologije. Počasne članove bira Skupština na redovnim ili vanrednim zasjedanjima, na prijedlog Predsjedništva Udruženja. Počasno članstvo prestaje smrću, prestankom rada Udruženja ili isključenjem, ako djelovanje počasnog člana šteti ugledu Udruženja.


Član 13.
Redovni članovi Udruženja imaju pravo i obavezu aktivnog učešća u radu Udruženja i njegovih organa, pravo da biraju i da budu birani u organe Udruženja.

Redovni članovi Udruženja imaju obavezu redovnog mjesečnog plaćanja članarine koja se realizuje putem administrativne zabrane na platu člana Udruženja ili na drugi način, u skladu sa odlukom Skupštine Udruženja.

U slučaju povrede bilo koje obaveze ili prava iz ovog člana Skupština Udruženja može isključiti člana Udruženja iz članstva u Udruženju.


Član 14.
Počasni članovi imaju pravo da savjetodavno učestvuju u radu Udruženja.


Član 15.
Dužnosti redovnih članova: da aktivno učestvuju u svim oblicima stručne i društvene aktivnosti u cilju ostvarivanja zadataka Udruženja i Komore doktora medicine Republike Srpske, da čuvaju ugled Udruženja i ljekarskog poziva, da uredno plaćaju članarinu i ispunjavaju obaveze prema Udruženju.IV ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

Član 16.
Organi Udruženja su:
 • Skupština Udruženja
 • Predsjedništvo Udruženja
 • Nadzorni odbor Udruženja


V SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 17.
Skupština Udrušenja je najviši organ Udruženja. Skupštinu čine članovi Udruženja oftamologa iz medicinskih centara u kojima postoji oftamološka služba. Mandat delegata Skupštine traje četiri godine.


Član 18.
Skupština Udruženja se održava najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.


Član 19.
Skupštinu Udruženja saziva Predsjedništvo na vlastitu inicijativu ili na inicijativu 1/3 članova Udruženja.


Član 20.
Skupština radi po Poslovniku, koji sama donosi.


Član 21.
Skupština može pravovaljano donositi odluke ako joj prisustvuje više od polovine članova.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, koji se izjašnjavaju javnim glasanjem.


Član 22.
Radom sjednice Skupštine rukovodi Radno predsjedništvo, koje se bira od prisutnih članova i broji /5/ članova.


Član 23.
Skupština Udruženja ima slijedeće zadatke:
 • donosi Statut Udruženja, izmjene i dopune;
 • donosi plan i program rada Udruženja i prati njihovo izvršenje;
 • daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Udruženja prije njegovog upisa u registar;
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promenama Udruženja;
 • pregleda i potvrđuje finansijski izvještaj o radu pripremljen od strane Predsjedništva ili ovlašćenog lica;
 • donosi finansijski plan i završni račun Udruženja;
 • utvrđuje visinu članarine;
 • razmatra izvještaj o radu Predsjedništva;
 • donosi odluku o mjestu i vremenu organizovanja Oftamoloških dana i kongresa;
 • verifikuje izbor članova Predsjedništva, predsjedavajućeg, sekretara i blagajnika;
 • odlučuje o prijedlogu dodjele priznanja, pohvala i nagrada za aktivnost u radu Udruženja;
 • bira i razrješava članove predsjedništva, predsjednika udruženja, sekretara i blagajnika;
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja je nadležna po svom Statutu i Zakonu, a koja nisu u nadležnosti drugog organa;


Član 24.
Skupština Udruženja radi u sjednicama koje se održavaju svake godine u jednom mjestu u RS, gdje odluči Predsjedništvo Udruženja.


Član 25.
Skupština radi po poslovniku koji sama donosi.


Član 26.
Odluke redovne i vanredne Skupštine su obavezne za sve organe i članove Udruženja.VI PREDSJEDNIŠTVO UDRUŽENJA

Član 27.
Predsjedništvo Udruženja je kolektivni izvršni organ, koji brine o izvršavanju odluka Skupštine i vrši poslove predviđene ovim Statutom. Predsjedništvo Udruženja ima 7-9 članova.


Član 28.
Predsjedništvo Udruženja, predsjednika, sekretara i blagajnika bira Skupština Udruženja, čiji je mandat 4 (četiri) godine i ne može se obnoviti. Predsjednik Predsjedništva je ujedno predsjednik Udruženja. Predsjednik Predsjedništva saziva sjednice na svoju inicijativu, ili na prijedlog članova Udruženja. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika Predsjedništva zamjenjuje sekretar Predsjedništva.


Član 29.
Zadaci Predsjedništva:
 • izvršava zaključke Skupštine oftamološke sekcije,
 • donosi godišnji plan rada, finansijski plan i odobrava završni račun Udruženja,
 • saziva Skupštinu Udruženja,
 • podnosi izvještaj Skupštini o radu Udruženja,
 • donosi odluku o održavanju stručnih sastanaka koje organizuje Udruženje, određuje njihov profil i imenuje Organizacioni odbor,
 • predlaže kalendar stručnih i naučnih skupova koje organizuje Udruženje
 • utvrđuje prijedlog Statuta Udruženja i Poslovnika o radu Udruženja,
 • učestvuje u donošenju Prijedloga poslovnika o radu Redakcije časopisa, čiji je osnivač.

Predsjedništvo Udruženja je samostalno u svom radu, u okviru svoje nadležnosti i za svoj rad je odgovorno Skupštini Udruženja.


Član 30.
Predsjedništvo Udruženja, po ukazanoj potrebi, radi sprovodjenja svojih zadataka može obrazovati pomoćna tijela, komisije ili grupe, kojima povjerava određene zadatke, utvrđuje rokove izvršenja, te bira i opoziva članove tih tijela.

Predsjedništvo Udruženja radi u sjednicama i po Poslovniku o radu Predsjedništva. Predsjedništvo pravovaljano odlučuje, ako sjednici prisustvuje više od polovine članova. Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja prisutnih.VII NADZORNI ODBOR

Član 31.
Nadzorni odbor Udruženja ima zadatak da vrši kontrolu cjelokupnog poslovanja Udruženja, a naročito zakonitost rada Udruženja, sprovođenje Statuta i drugih opštih akata i zaključaka Skupštine Udruženja i njenih organa, ugovornih obaveza i prava Udruženja, korištenja i raspolaganja sredstvima Udruženja.


Član 32.
Nadzorni odbor Udruženja ima tri člana. Predsjednik i ostala dva člana bira Skupština Udruženja. Prava i dužnosti Nadzornog odbora Udruženja i način njihovog rada reguliše se poslovnikom o radu Nadzornog odbora, koji donosi Skupština Udruženja.


Član 33.
Nadzorni odbor radi u sjednicama i za svoj rad je odgovoran Skupštini Udruženja i njoj podnosi izvještaj o svom radu.VIII SUD ČASTI

Član 34.
Članovi Udruženja podliježu Sudu časti pri Komori doktora medicine Republike Srpske.IX IZDAVAČKA DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 35.
Udruženje može samo ili u zajednici sa drugim suosnivačem osnovati oftamološki časopis, kao vlastito glasilo za publikovanje naučnih, stručnih i drugih oblika prezentacije o radu oftamologa iz područja oftamologije i drugih graničnih oblasti medicine, u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti i Zakonom o udruženjima i fondacijama RS.


Član 36.
Na izvršavanju zadataka oko izdavanja časopisa Skupština Udruženja obrazuje Redakcijski savjet i Redakcijski odbor. Broj članova Redakcijskog savjeta i Redakcijskog odbora utvrđuje Skupština Udruženja svojom posebnom odlukom. Redakcijski savjet ima savjetodavan karakter. Redakcijski odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini Udruženja, koja kao i drugim suosnivačima časopisa podnosi pismeni izvještaj. Članovi ovih tijela se biraju iz redova istaknutih stručnih i naučnih radnika. Izbor članova redakcije i Glavnog urednika se vrši svake četiri godine.X FINANSIRANJE UDRUŽENJA

Član 37.
Prihodi Udruženja su od:
 • članarine
 • dotacije i donacije
 • ostali prihodi u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS.


Član 38.
Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja je Predsjednik Udruženja.

Višak prihoda nad rashodom, mora se investirati u osnovne statutarne aktivnosti Udruženja. Nije dozvoljena direktna ili indirektna raspodjela viška prihoda nad rashodima iz privredne djelatnosti osnivačima, članovima udruženja, članovima upravljačkih organa, odgovornim licima, radnicima, donatorima ili trećim licima.

Ograničenje iz prethodnog stava se ne odnosi na primerene nadoknade niti na pokriće troškova u vezi sa ostvarivanjem ciljeva aktivnosti utvrđenih Statutom Udruženja. Udruženje može obavljati privredne delatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem njihovih osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti, bez obaveze formiranja posebnog pravnog lica.XI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 39.
Udruženje prestaje da radi ako:
 • Odluku o prestanku rada Udruženja donese redovna ili vanredna Skupština Udruženja, sa najmanje 2/3 ukupnog broja članova Udruženja.
 • daljni rad Udruženja zabrani nadležni sud ili nadležni organ vlasti.

U slučaju iz prethodnog stava, imovina Udruženja, nakon popisa i procjene će se predati nadležnom organu Društva doktora medicine Republike Srpske na čuvanje, do osnivanja novog Udruženja ili institucije, koja će kao pravni sljednik nastaviti djelatnosti Udruženja”.XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.
Izmjene i dopine ovog Statuta vrše se na isti način na koji se i donosi Statut.

Za sve što nije posebno regulisano ovim Stautom važe i primjenjuju se direktno odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.


Član 41.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.Predsjedavajući Skupštine Udruženja


Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske